Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

19:57
0635 0090 390
Reposted fromeryawen eryawen viaune-raconteuse une-raconteuse
19:56
5534 e115 390
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viaphilomath philomath

July 05 2015

12:00

July 04 2015

12:57
9090 2ae5 390
Toruń
12:26
0316 7f5b 390
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka vianayantara nayantara
12:24
3547 2482 390
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viaPolinda Polinda
12:23
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię
— Marek Hłasko
Reposted fromSabela Sabela viaTalkAboutMe TalkAboutMe

June 29 2015

17:18
9462 5220 390
Reposted frommisza misza viaPolinda Polinda
17:09
8900 8be2 390
17:05
4921 74ac 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viakatiuszaa katiuszaa
17:04
5094 a03f 390
Coben "Zachowaj spokój" 
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianayantara nayantara

June 28 2015

09:13
09:13
9608 5b63 390
09:12
09:11
raz jestem bez żadnych uczuć, nie zależy mi na niczym, a raz jestem gotowa poryczeć się z byle powodu.
— fuck logic
09:08
08:54

Bo tak to w życiu bywa, że ludzie przychodzą i odchodzą, mydląc oczy, że ważni jesteśmy, że nasze zdanie ma znaczenie, że to, że tamto, że sramto. A potem pyk i już ich nie ma.

08:52
08:48
1954 3b24 390
Reposted fromerrarehumanumest errarehumanumest viafckit fckit

June 26 2015

14:14
3107 ce58 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter vianecropixie necropixie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl